onsdag, september 23, 2009

Artikel: Alliansen satsar på public service (NV)

Under rubriken "Kraftfull satsning på radio och tv i allmänhetens tjänst" skriver jag tillsammans med ledamöter från kd, c och fp i alliansens mediegrupp om ps-propositionen i en artikel för lokaltidningar, här Norra Västerbotten:

I början av sommaren beslutade alliansregeringen om en proposition om det framtida uppdraget för SR, SVT och UR. Utgångspunkten har varit att skapa möjligheter för att allmänheten ska få ett så varierande och berikande programutbud som möjligt.

Innan propositionen presenterades var det många olyckskorpar som kraxade att alliansregeringen aldrig skulle kunna enas om en politik för radio och tv i allmänhetens tjänst. Genom propositionen visade vi annorlunda. Alliansregeringen för en aktiv politik på hela medieområdet, allt från närradio till satellit-tv.
Ett mångsidigt programutbud ska erbjudas som omfatta allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. Det är viktigt för SR, SVT och UR att slå vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset och som är kvalitativt eller kvantitativt underrepresenterade hos branschen i övrigt.

Alliansregeringens proposition innebär att bolagens anslag ökas med 200 miljoner kronor nästa år, till totalt 6,7 miljarder kronor. En särskild satsning kommer även att ske på Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören. Inga höjningar av radio- och tv-avgiften planeras, utan den kommer att ligga kvar på samma nivå som i dag de närmaste åren.

Det är viktigt att radio och TV i allmänhetens tjänst är oberoende av politisk styrning och fria från reklam. Därför ska regeringen inte längre utse ordförande och suppleant i styrelserna för SR, SVT och UR och bestämmelserna för direkt sponsring i SVT skärps.

För att programmen ska komma alla till del, även dem med funktionsnedsättningar, är målsättningen att alla program på svenska i SVT 1, SVT 2, SVT B, Kunskapskanalen och SVT 24 ska textas. Ambitionsnivån ska även höjas när det gäller programverksamhet på teckenspråk. För att förenkla för myndigheter och företag och undvika att betalningsskyldigheten ökar när datorer börjar betraktas som tv-mottagare, föreslås att de, i likhet med hushåll, endast ska betala en avgift för tv-mottagare.

I propositionen tydliggörs även att Sveriges Radios tillstånd att sända digitalt, som löper ut i år, bör förlängas och vidgas. En utveckling av marksänd digital radio bör vara marknadsdriven och förutsätter en samverkan mellan SR och den kommersiella radion. Alliansregeringen betonar även värdet av närradion.

Fria medier är en förutsättning för den mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning som är av stor betydelse i vårt samhälle. Uppdraget för radio och TV i allmänhetens tjänst handlar i vid mening om att självständigt och oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen erbjuda ett programutbud som är tillgängligt för alla, speglar hela landet och kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre.