torsdag, maj 07, 2009

Motion: Ökat försvarssamarbete (Nordiska rådet)

Som ledamot av den konservativa gruppen i Nordiska rådet gläds jag idag åt att vårt förslag om ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete fått stöd av alla andra partigrupper i presidiet - utom givetvis de vänstergröna. Presidiet skriver följande i sitt utlåtande, till stöd för tanken om ökad integration, en uppfattning som senare i vår förhoppningsvis kommer att materialiseras i beslut av ministerrådet:

Presidiet delar uppfattningen att Norden har en gemensam värdegrund som utgör ett naturligt och stabilt
fundament för ett stärkt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Nordiska rådet har i tidigare sammanhang uttryckt det så att det finns ett nordiskt mervärde i internationell krishantering som uppstår ur ombinationen av långvariga erfarenheter av samarbete på snart sagt alla samhällsområden, breda erfarenheter av internationellt samarbete, hög trovärdighet på den internationella arenan, tillgång till kompetens på toppnivå, samt erfarenheter av gemensamma åtgärder och insatser i fredsfrämjande syfte.


Det förhållande att de nordiska länderna har valt varierande lösningar beträffande sitt förhållande till EU och Nato utgör inget hinder för fördjupat nordiskt samarbete också i försvarspolitiken. Presidiet anser att ett närmare nordiskt försvarspolitiskt samarbete är ett sätt att effektivisera våra strävanden att förstärka multilaterala krishanteringsinsatser i FN samt att stärka kontakterna med båda EU och Nato och ge möjligheter till att utöva mer inflytande i dessa organisationer.

De nordiska länderna har genom åren gett stora och högt uppskattade bidrag till FN:s fredsbevarande operationer och ackumulerat bred och djup erfarenhet, kompetens och trovärdighet av arbete i internationella säkerhetsorganisationer, utan hänsyn till formella institutionsgränser. De nordiska
icke-NATO- länderna medverkar sedan många år i planeringsmässigt och operativt samarbete inom ramen för det s k Partnerskapssamarbete med NATO (Partnership for Peace, PfP).


Samtliga nordiska länder, och de baltiska, bidrar med manskap och materiel till den NATO-ledda s k ISAF-styrkan i Afghanistan (International Security Assistance Force) med FN-mandat. ISAF är NATO:s första och största markoperation någonsin utanför Europas gränser. Norge och Island medverkar på olika sätt i EU:s strukturer för krishantering och har även deltagit i flera av EU:s fältoperationer för krishantering.

Det är rimligt att anta att ett stärkt nordiskt försvars-och säkerhetspolitiskt samarbete skulle medverka till att det samlade nordiska bidraget till internationell krishantering blev både kraftfullare och effektivare.

Presidiet instämmer i att de nordiska ländernas försvarsekonomi blir alltmer pressad. Ökade krav på kompetens och kapacitet driver upp kostnaderna för utbildning och övning. Utvecklings-, produktions-, anskaffnings- och underhållskostnader för modern försvarsmateriel stiger. Försvarsbudgetarna stramas åt. Presidiet delar uppfattningen att det finns goda såväl operativa som ekonomiska skäl att ytterligare stärka samverkan kring bl a utbildning, övning, materielsamarbete och internationella insatser.