tisdag, augusti 19, 2008

Riksdagssvar: Bistånd mot diktaturen

Utrikesministern har svarat på min fråga vad som görs mot förtrycket i Vitryssland:

Mats Johansson har frågat mig vad jag avser göra för att påtala inskränkningarna av yttrandefriheten i Vitryssland.

Bristen på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Vitryssland är oroväckande. Fortsatt stöd till det civila samhället och oberoende media i Vitryssland är viktigt, inte minst mot bakgrund av den nyligen antagna medialag som Mats Johansson nämner i sin fråga.

Den vitryska regimens åsidosättande av bl.a. yttrandefriheten är något som med regelbundenhet påtalas och kritiseras av såväl svenska regeringsföreträdare som representanter för EU.

Regeringen bedriver en politik gentemot Vitryssland som strävar efter att stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i landet, och som bidrar till att Vitryssland kan integreras i den europeiska värde­gemenskapen och ta del av det europeiska samarbetet.

Sverige är som bekant ett av de största givarländerna till Vitryssland med ett stöd som uppgår till cirka 70 miljoner kronor per år. Inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet med Vitryssland prioriteras bl.a. insatser för oberoende media och tillgång till oberoende informa­tion, vilket är viktigt i ett land där staten dominerar mediesektorn och informationsförmedlingen.

Situationen i Vitryssland är av naturliga skäl också en viktig fråga för EU. EU söker bidra till demokratisk utveckling genom att stödja oppositionen, det civila samhället och fri media samt öka kontakterna mellan EU och det vitryska folket. De reserestriktioner och frysning av tillgångar för ett antal tjänstemän i Vitryssland ansvariga för bl.a. oegentligheter i samband med genomförandet av val i landet och för repressalier mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen, som EU har infört är ett annat sätt att försöka påverka regimen i Minsk att ta steg i demokratisk riktning.

EU har vid flertalet tillfällen uttalat sin vilja att utveckla och förstärka relationen med Vitryssland om de vitryska myndigheterna vidtar åtgärder för att respektera mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och rättsstatens principer.