måndag, maj 19, 2008

Artikel: Mer kultur för pengarna (BT)

Debatten om Kulturen 3.0 fortsätter. Här en artikel av mig och Hans Wallmark i Borås Tidning:

För några dagar sedan presenterade m-ledamöterna i riksdagens kulturutskott en idéskrift med namnet Kulturen 3.0. Det är en uppföljning till ett liknande utspel som gjordes för cirka ett år sedan. Det handlar om att precisera och fördjupa ett antal ställningstaganden sammanfattande i 97 punkter och krav. Samtidigt sker mycket inom ramen för Alliansregeringens politik.

Två stora utredningar arbetar för närvarande. De ska lämna sina betänkanden strax efter sommaren respektive till jul. Det handlar om public service respektive de kulturpolitiska målen. Kulturen är på många sätt ett område som möter 2000-talets krav och önskemål men som sitter fast i 1960-talets strukturer. En översyn behövs för att dels skapa förutsättningar att värna ett gemensamt kulturarv, dels också möjliggöra det experimentella och nydanande. Gamla klassiker som Shakespeare finns sida vid sida med modern dans och dataspel.

Ett för Alliansregeringen särskilt viktigt område är barns och ungdomars kulturmöten och upplevelser. För dem under 18 år gäller fri entré på de statliga museerna. I en tydlig satsning har 55 miljoner kronor för 2008 anslagits till något som kallas ”Skapande skola” som ska möjliggöra för högstadiets elever i hela landet att få sig till livs någon värdefull upplevelse som exempelvis ett teater- eller biobesök, en opera- eller balettföreställning eller ett dynamiskt möte med någon konstnär, författare eller utövare.

Ifall det inom kulturens viktiga område ska spejas runt hörnet finns det anledning att lyfta fram två aspekter som framhävs i den moderata idéskriften. Det handlar dels om att bredda antalet möjliga finansieringskällor, dels om att komma bort från betraktelsesättet att all kulturpolitik endast handlar om bidrag samt offentligt stöd.

Intäkterna från statliga Svenska spel förväntas öka – det alldeles oavsett om man politiskt beslutar sig för att omreglera marknaden i enlighet med EU-önskemål eller behålla den oförändrad. En del av det överskottet skulle rimligtvis kunna komma kulturen till del som just extraresurser för friare fördelning. Möjligheterna att anordna ett rent kulturlotteri borde också undersökas. Även reglerna för sponsring måste ses över.

På det här sättet skulle det kunna ordnas mer resurser utan att ta vägen via statsbudgeten. Allt är ingalunda offentligt! Enligt kulturrådets egna siffror handlar det om cirka 10 miljarder från staten, cirka 10 miljarder från kommuner, landsting och regioner samt 45 miljarder från medborgarna själva. Bokinköp, biokvällar, CD-skivor samt galleribesök är alla exempel på aktiviteter med litet eller inget offentligt stöd. Samtidigt betyder allt detta mycket för det vi kan beteckna som svensk kultur. Det behövs ett nytt betraktelsesätt.

Alliansregeringen har med sina beslut tagit viktiga steg. Kulturen 3.0 pekar på möjliga nya framtidsvägar.