torsdag, april 17, 2008

Riksdagsfråga: När avskaffas reklamskatten?

Som uppföljning till ett initiativ för något år sedan har jag väckt ärendet om reklamskattens avveckling i en fråga till finansminister Anders Borg:

35 år efter reklamskattens införande råder enighet i riksdagen om att denna skatt ska avskaffas. Trots orättvisan i det att den snedvrider konkurrensen mellan olika medier har skatten ännu inte avvecklats. Det senaste beslutet om sänkning av procentsatserna och höjning av fribeloppen för dagstidningar respektive tidskrifter har inte löst problemet.

Den 13 december 2006 svarade finansministern på min fråga om när skatten skulle tas bort att ”i enlighet med riksdagens tillkännagivande 2002 angående avvecklande av den resterande reklamskatten har frågan om ytterligare steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten prövats i årets budgetberedning. Regeringen har dock funnit att det inte nu föreligger förutsättningar för finansiering av detta. Regeringen anser att det är viktigt att den resterande reklamskatten kan avskaffas.”

Sedan dess har läget förändrats i och med beskedet att driftstödet till storstadstidningar ska trappas ner. Behovet av reklamskatt som intäktskälla för att finansiera presstödet minskar därmed i motsvarande utsträckning.

Mot bakgrund av tidigare utfästelser om reklamskattens avskaffande när det ekonomiska läget så medger, en situation som nu får anses föreligga, är min fråga:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att reklamskatten ska kunna avvecklas under mandatperioden?