lördag, februari 09, 2008

Artikel: RekO bättre än lag (SvD)

I dagens SvD Brännpunkt tar jag tillsammans med två riksdagskollegor (m), Hillevi Engström och Henrik von Sydow, ställning mot ett aktuellt utredningsförslag:

Genusutredaren Eva-Maria Svensson har nyligen presenterat ett betänkande om könsdiskriminerande reklam. Hur omfattande problemet är har diskuterats i decennier, men utredaren vill nu en gång för alla i lag förbjuda sådan reklam. Men med lagändringar på yttrandefrihetens område bör man vara allmänt restriktiv. Det finns en bättre väg att gå, i form av skärpt sanering i branschen – via en ny funktion: Reklamombudsmannen (RekO).

Stereotypa könsroller och deras avbildning i medier är ett hinder för den strävan efter jämställdhet som är naturlig för oss som utifrån en liberal människosyn vill avkollektivisera samhället. Politiken är ett verktyg för denna individualisering, både i form av lagstiftning för att avskaffa könsrelaterade orättvisor och i form av opinionsbildning i den offentliga debatten. Med tanke på massmediernas makt över värdebildning och ideal är det centralt för jämställdhetssträvandena i vid mening att kritiskt granska hur män och kvinnor skildras i utbudet, inklusive reklamen.

Men av detta följer inte med automatik lagstiftning för att i domstol kunna straffa de försumliga. Respekten för yttrandefriheten måste omfatta också felaktiga och skadliga yttranden, som får bekämpas med andra medel.

Reklambranschens aktörer bör ta sitt samhälleliga ansvar på allvar. I så fall kan staten hållas borta från långtgående regleringar av en kreativ näring med central roll för ekonomins välbefinnande. Dessbättre har Sveriges Annonsörer föreslagit att de tre olika befintliga organ som nu upplevs som tandlösa ersätts med en samlad funktion i form av Reklamombudsmannen.

Vi tror på konsumenters egen förmåga att reagera mot dålig reklam genom att avstå från inköp. Många stora seriösa reklamköpare, säljare och producenter klarar också att på egen hand inkludera även genusaspekter i sin marknadsföring. Det tillhör kvalitetstänkandet. Men ungefär 500 anmälningar per år understryker att det finns behov av fortsatt självsanering.

Alltså: nej till ny lagstiftning, ja till RekO – och fortsatt kritik av könsdiskriminerande reklam.