onsdag, januari 23, 2008

Riksdagsfråga: Dold sponsring i SVT

Idag fick jag svar från kulturministern på en riksdagsfråga om den dolda sponsring som smyger sig in i Sveriges Televisions program, i strid med gällande avtal. Jag kommer också att driva frågan i alliansens mediegrupp i syfte att skärpa reglerna. Här fråga och svar:

Fråga till kulturministern: Uppgifter i massmedia om förekomsten av dold sponsring i Sveriges Televisions program väcker frågan om hur SVT följer gällande sändningstillstånd och lag. Enligt Radio- och TV-lagen (sjätte kapitlet, fjärde paragrafen) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen.

Ett aktuellt fall gäller public service-såpan Stjärnorna på slottet där olika bilmodeller av märket Mercedes exponeras på det sätt som är vanligt i kommersiella kanaler när produktplacering förekommer som finansieringsform. Det produktionsbolag som SVT anlitar uppges inte ha hyrt dessa bilar till marknadspris utan bilarna har utan kostnad ställts till förfogande av tillverkaren som därigenom fått attraktiv reklamtid i public service. Detta förfarande förefaller inte förenligt med SVT:s uppdrag och tillstånd.

Vilka initiativ avser kulturministern att ta beträffande avtalet och sändningstillståndet så att liknande händelser inte sker?

Svar från kulturministern: Mats Johansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta beträffande Sveriges Televisions (SVT:s) sändningstillstånd. Bakgrunden är uppgifter i medierna om att ett bilmärke har exponerats i SVT:s program Stjärnorna på slottet.

Jag skulle vilja börja med att reda ut begreppen kring de två olika företeelserna otillbörligt gynnande respektive sponsring. Som Mats Johansson påpekar får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Detta framgår av radio- och TV-lagen och gäller alla programföretag, dvs. inte bara SVT utan även kommersiella bolag. Oavsett om ett program är sponsrat eller inte får kommersiella intressen inte otillbörligt gynnas. Om ett program är sponsrat ska detta anges i enlighet med radio- och TV-lagens bestämmelser om sponsringsmeddelanden.

När det gäller sponsring i SVT finns bestämmelser i SVT:s sändningstillstånd. Huvudregeln är att SVT inte får sända sådana sponsrade program där sponsorbidraget har tillfallit SVT direkt. Det finns dock undantag från denna regel, t.ex. gällande SVT:s sändningar i samband med sportevenemang. När det gäller indirekt sponsring får SVT enligt sändningstillståndet sända sådana indirekt sponsrade program som framställs eller har framställts i samarbete med någon annan som fått bidrag från utomstående för sin andel av produktionen, om SVT:s insatser minst motsvarar värdet av erhållna rättigheter. Vidare får indirekt sponsrade program sändas där SVT köpt en visningsrätt till ett färdigproducerat eller icke färdigproducerat program som fått bidrag eller som senare får bidrag från utomstående, om SVT betalat ett marknadsmässigt pris för rättigheterna. Radio- och TV-lagens bestämmelser om sponsringsmeddelande gäller förstås för SVT likväl som för andra programföretag.

De nämnda bestämmelserna om indirekt sponsring gäller även för Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. I förarbetena till bestämmelserna om indirekt sponsring uttalas att denna möjlighet är ett avsteg från grundprincipen om förbud mot sponsring och därför är förenad med krav på ett långtgående ansvarstagande från programföretagens sida.

Av direktiven till den pågående public service-utredningen (dir. 2007:71) framgår att utredaren ska överväga om sponsring av programverksamhet i SVT är förenlig med rollen som reklamfritt alternativ till de kommersiella TV-kanalerna.

Det är Granskningsnämnden för radio och TV som i efterhand bedömer om sända program står i överensstämmelse med de regler som gäller för sändningarna. Enligt uppgift från Granskningsnämnden har det aktuella programmet anmälts till nämnden, som ännu inte har fattat något beslut i ärendet. Det finns inget skäl för mig att ta några initiativ med anledning av ett ärende som Granskningsnämnden ska pröva.