lördag, januari 05, 2008

Artikel: Kamp för upphovsrätt i nytt skede (SDS)

Det nya året har börjat bra, bland annat med dagens artikel i Sydsvenskan där jag och riksdagskollegan Hans Wallmark fortsätter att försvara upphovsrätten mot dem som vill stjäla andras egendom:

Efter helgerna tillsätter regeringen ännu en utredare på databrottsområdet. Av direktiven framgår att avsikten är att göra det lättare för polisen att spåra vem som ligger bakom ett databrott via datorns anonyma IP-nummer.

Redan innan detaljerna är kända uttrycks oro över att gällande rättsprinciper skall åsidosättas. Men även i detta fall kommer utredningsförslagen att omsorgsfullt granskas av instanser som har till uppgift att göra en avvägning mellan individens integritetsskydd och rättsstatens behov.

Det är nu inte det enda förslaget på databrottsområdet. Före jul gick remisstiden ut för de förslag om skärpta sanktioner som lagts av Renforsutredningen. Sammantaget pekar dessa tankemödor på ett snabbt växande problem i Sverige med två brottskategorier på internet: yttrandefrihetsbrotten och intrången i upphovsrätten.

Vid en internationell jämförelse framstår Sverige som efterblivet i kampen mot nätpiraterna. Vad man ifråga om lagliga åtgärder för att skydda upphovsrätten lyckats prestera i resten av Norden har vi fortfarande inte klarat av i Sverige. En upprepad myt är att slaget redan är förlorat. Det går inte att komma åt nätpiraterna. Men i Finland, Norge och Danmark har man genomfört en lagstiftning i linje med EU:s så kallade sanktionsdirektiv. Internetleverantörer har ett ansvar att hjälpa till med information och det finns möjlighet att blockera användare som ägnar sig åt systematiska intrång i upphovsrätten.

Dessa förslag väntar fortfarande på sitt genomförande hos oss. Medan olagligheterna minskar i andra länder kan någon sådan utveckling inte iakttas här. En konsekvens av upphovsrättens svaga ställning på internet är att utvecklingen av lagliga alternativ försvåras. Vem satsar pengar och investerar i teknikutveckling om konkurrenter inte behöver följa några regler?

I Norden är Danmark förebild. Där finns en laglig möjlighet att stänga användare. Enligt Högsta domstolen kan så ske ifall någon gör omfattande, storskaliga intrång i upphovsrätten. Bredbandsbolag och teleoperatör kan dömas att blockera olagliga hemsidor. Där finns laglig möjlighet att både blockera användare och säkra bevis genom att ta hand om datorer och kopiera hårddiskar. Nu önskas mer mjuka komplement som att kunna tvinga bredbandsoperatörerna att per brev informera kunder om att illegal verksamhet förekommer i deras datorer.

I Norge kan internetleverantörerna också tvingas att förhindra spridningen av olagligt material som en abonnent gör sig skyldig till och där tillsägelser om att upphöra med verksamheten inte följts. Även i Storbritannien föreligger både rätt och skyldighet för internetleverantören att agera. Bland annat skickas brev till den som på olika sätt inkräktar på annans material.

Det är dags att Sverige tar steg i samma riktning. Det handlar inte om att jaga tonåringar utan om att slå vakt om svensk upplevelseindustri som har en större utvecklingspotential än resten av ekonomin och om kulturskaparnas möjligheter att leva på sitt skapande. Ett första steg borde vara att bredbandsoperatörer i lag tvingades ta kontakt med sina kunder ifall upprepade brott mot upphovsrätten förekommer. Även polis och åklagare måste ges skarpare möjligheter än idag att säkra bevis. Det skulle ge fler lagliga tjänster för nedladdning. Låt oss lära av våra grannar.