onsdag, december 05, 2007

Riksdagsfråga: Bildt svarar om Ryssland

Utrikesministern har idag svarat på min fråga om övergreppen inför ryska valet:

Mats Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att klar­göra den svenska åsikten om den ryska oppositionens möjligheter att agera i enlighet med de demokratiska fri- och rättigheterna för Rysslands regering. Frågan föranleddes av förra veckans händelser i Ryssland, då ett stort antal demonstrerande oppositionsmedlemmar angreps av kravall­polis och flera av demonstranterna arresterades.

Vi har sedan Sovjetunionens sammanbrott på flera områden kunnat iaktta stora positiva förändringar i våra grannländer i öst, inte minst på det ekonomiska området. Samtidigt har det under de senaste åren synts oroande tendenser när det gäller respekten för de mänskliga rättigheter­na, bland annat i form av inskränkningar av yttrande- och mötesfriheten. Detta är naturligtvis mycket beklagligt.

Såväl EU – genom såväl ordförandeskapet som Kommissionen – som andra internationella organisationer, har i offentliga uttalanden uttryckt sin oro över polisingripandena i samband med demonstrationerna. Vid mitt besök i Moskva i måndags hade jag ett långt samtal med min kollega, den ryske utrikesministern Sergej Lavrov, om bland annat valen i Ryssland och situationen för de oppositionella. Jag uttryckte vid detta tillfälle kritik mot det inträffade i samband med demonstrationerna, och betonade att utvecklingen när det gäller respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är en fråga som Sverige noga följer och lägger stor vikt vid.

EU har också uttryckt kritik mot hur valkampanjen i helhet skötts, något som även jag tydligt uttalat mig om vid flera tillfällen. Imorgon möts EU och Ryssland på utrikesministernivå, och valkampanjen kommer att tas upp även där.

Regeringen strävar efter ett ökat och fördjupat samarbete med Ryssland – ett samarbete baserat på demokratiska värderingar. Vår ambition är att
hålla en öppen dialog med tydliga budskap, och Sverige tar i sina kontak­ter med Ryssland därför kontinuerligt upp frågor relaterade till mänsk­liga rättigheter. Respekten för dessa, inte minst när det gäller möjlig­heten att kunna mötas, tala fritt och verka politiskt, är av yttersta vikt för en positiv utveckling i Ryssland. Vi kommer därför att även fortsätt­ningsvis sätta fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i vårt sam­arbete med Ryssland.