måndag, december 10, 2007

Riksdagsdebatt: 10 miljarder till kulturen

Så har då alliansregeringens andra kulturbudget debatterats i kammaren (5/12) och antagits (6/12). Förra årets påslag med en halv miljard till främst folkbildningen (studieförbund och folkhögskolor) motsvarades i år av att avslutade projektbidrag på ett par hundra miljoner avsattes till andra ändamål. Det socialdemokratiska budgetalternativet skiljer sig med drygt en procent.

Huvudpunkterna nedan, i enlighet med det anförande jag fick äran att inleda med. För resten av debatten, se riksdagens web-tv-arkiv:
http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx

Herr talman! Äntligen blir det lite kultur i kammaren, eller närmare bestämt kulturutskottets betänkande KrU1. Kammaren ska en stund framåt behandla utgiftsområde 17 i budgeten som omfattar kultur, medier, trossamfund och fritid. Det är, herr talman, vågar jag nog säga utan att föregripa debatten, utgifter som ligger många av oss varmt om hjärtat och plånboken.

Utskottet tillstyrker samtliga förslag som regeringen har lagt fram, inklusive en höjning av tv-avgiften nästa år med 36 kronor till 2 032 kronor per år, vilket kanske kan vara av intresse för de tv-tittare som följer dagens utsändning.


Därutöver har riksdagen fastställt ramen för kulturbudgeten till 10 110 000 000 kronor för nästa budgetår. Här finns många förslag att lyfta fram, men tiden medger bara några huvudpunkter.

Bland alliansens större satsningar under 2008 kan nämnas programmet Skapande skola. Det är en kulturpolitisk satsning på 55 miljoner kronor som i ett första steg riktas till elever i årskurserna 7–9.
Vidare sker en utbyggnad med 30 miljoner kronor av systemet med dans- och musikallianser.

Det sedan länge eftersatta behovet av underhåll i museisektorn motiverar ett tillskott på 11 miljoner kronor till bland annat Prins Eugens Waldemarsudde. Statens försvarshistoriska museer får också 30 extra miljoner från försvaret.

På en punkt vill utskottet fästa regeringens särskilda uppmärksamhet i form av ett så kallat tillkännagivande, nämligen behovet att försöka åstadkomma en jämnare utveckling av anslagen till bland annat fria grupper som inte omfattas av någon pris- och löneomräkning, detta som kompensation för höjda kostnader.

Utskottet tar i betänkandet upp närmare 30 motionsyrkanden med anknytning till kulturbudgeten. Samtliga dessa avstyrks. Därutöver innehåller betänkandet 14 reservationer och sju särskilda yttranden från oppositionspartierna.

Herr talman! Med denna inledning ber jag att få överlämna betänkandet för debatt och beslut i kammaren.