tisdag, oktober 23, 2007

Riksdagsmotioner: Nordiska reformer

Som ledamot av Nordiska rådets svenska delegationen har jag tillsammans med kollegor i den moderata gruppen väckt två riksdagsmotioner: en om ökad nordisk ambassadsamverkan för att få bättre täckning för lägre kostnader, en om att koncentrera den ofta spretiga verksamheten.

Texter nedan:

Om ökad ambassadsamverkan

Konsulär och diplomatisk närvaro i andra länder är förenad med stora kostnader. Det handlar om både personal och lokaler. Samtidigt finns många fördelar att direkt på plats bevaka och följa Sveriges intressen istället för att göra detta via utrikesförvaltningen i Stockholm. Närvaron i ett annat land handlar både om att lämna som hämta information. Kultur och kontakter kan förmedlas. För näringslivet på plats liksom utlandssvenskarna är det en styrka att ha företrädare för svenska myndigheter nära till hands.

Enligt uppgifter kan generalkonsulat i Phuket, Thailand, Gdansk, Polen, Hamburg, Tyskland, samt Kaliningrad, Ryssland, komma att avvecklas. Så även ambassaderna i Angola, Botswana och Nicaragua. Självfallet måste utrikesförvaltningen präglas av samma dynamiska syn som andra samhällssektorer att det som en gång inletts och startats mycket väl kan avslutas och stängas. Att prioritera innebär inte bara att välja till utan att också välja ifrån och att avstå.

Samverkan och samarbete kan dock i en del fall vara en medelväg att gå. I Berlin samarbetar företrädare för de nordiska ländernas ambassader i en gemensam byggnad. På många håll känns det naturligt att söka upp andra nordiska företrädare ifall inte svenska finns på plats. I fråga om språk men också hur välfärdssystemen byggts upp finns stora likheter. En ökad nordisk harmonisering gör också att förhållandevis mycket är gemensamt och delat i Norden.

De nordiska länderna har ett växande antal egna medborgare bosatta i andra länder. Fler lär det bli. I samband med kriser, katastrofer och krig finns det goda skäl för de nordiska länderna att arbeta tillsammans. Tsunamin julhelgen 2004 som de strider i Libanon som ledde till internationell evakuering visar på behov av koordinering.

Genom delade byggnader och lokaler utomlands för diplomatisk och konsulär verksamhet kan kostnaderna hållas nere. De nordiska länderna skulle också i högre grad kunna fördela olika områden emellan sig där ett land samtidigt tydligare är ansvarig också för de övriga nordiska staternas intressen och kontakter. Genom samverkan kan, trots enskilda staters neddragningar av egna beskickningar och generalkonsulat, den totala närvaron i form av personal som arbetar för det gemensamma bästa öka.

En effektivare budget

De nordiska ländernas gemensamma värderingar i fråga om demokrati och rättsstat utgör grunden för det nordiska samarbetet. Med sin långa historia och breda folkliga förankring är det nordiska samarbetet på många sätt unikt i en internationell jämförelse och något att vara stolt över. Norden och dess omvärld förändras dock hela tiden och det måste därför vara en prioriterad uppgift att i takt med dessa förändringar utveckla samarbetet och förnya innehållet.

Två hörnstenar i detta förändringsarbete är åtgärder för att stärka Norden som kunskaps- och tillväxtregion samt undanröjande av gränshinder mellan de nordiska länderna. En ökad koncentration på dessa områden medför samtidigt en översyn av de nuvarande kostnaderna kopplade till det nordiska samarbetet.
Nordiska ministerrådets totala budget är 858 600 000 DKK vilket motsvarar ungefär en miljard svenska kronor. Det är viktigt att denna budget används på ett effektivt och bra sätt. Vi anser att en budgetbesparing på tre procent kan ske utan att det nordiska samarbetet försämras. Bland tänkbara besparingsområden kan nämnas projektet för nordiska dataspelsprogram, nordiska institutet för kvinno- och könsforskning samt nordiska ministerrådets sekretariat.

Det finns samtidigt ett antal områden utöver främjande av gränsregionalt samarbete och undanröjande av gränshinder som är väl värda att prioritera. Dessa områden är främjande av innovationskraft och tillväxt i Norden och Östersjöområdet, samarbete kring de stora miljöproblem som bl.a. finns i Östersjön och bekämpning av narkotika och trafficing. Inte minst bör Nordens roll inom det europeiska samarbetet förstärkas. Verksamheten bör också subsidiaritetsprövas så att projekt som bättre kan ske på nationell nivå inte utförs inom ramen för det nordiska samarbetet.