måndag, oktober 08, 2007

Artikel: Äntligen en skolsatsning (SVT Opinion)

Tillsammans med riksdagskollegan Gustav Blix (m) har jag idag ett inlägg på SVT:s debattsajt om alliansens skolsatsningar på kultur och baskunskaper:

Tillståndet i svenska skolor var en av huvudfrågorna i den senaste valrörelsen. Vi vet från väljarreaktionerna att många föräldrar var bekymrade över sina barns framtid när det gäller baskunskaper och studiero. Alliansens kritik mot den förda skolpolitiken var en bidragande orsak till maktskiftet.

Det framgår också av den socialdemokratiska eftervalsanalysen att skolpolitiken var en förklaring till valförlusten för ett år sedan. Ett sådant erkännande är bra för det fortsatta reformarbetet. Nu gör alliansen nämligen något åt försämringarna i skolan under förra regimen. De goda tiderna i ekonomin har skapat utrymme för förstärkningar både av basundervisningen och kulturkontakten i skolorna.

Tack vare att hundratusentals fler svenskar fått arbete kan resurserna till den offentliga sektorn öka, vid sidan av skattesänkningarna. I budgeten nyligen presenterades flera viktiga satsningar på en bättre skola.

Utöver nödvändiga förbättringar av lärarutbildningen vill alliansregeringen göra en särskild insats för att bygga ut kulturens roll på högstadiet. Vi kallar programmet ”Skapande skola” för att understryka att det handlar både om elevernas ökade kontakter med professionella kulturskapare och deras egna möjligheter att öva upp ett eget skapande.

Pengarna kommer från staten i en tid när många kommuner har skurit ner på verksamheter av detta slag; anslaget på 55 miljoner kronor till elever i årskurs 7-9 motsvarar 175 kr per högstadieelev och år till kulturverksamhet. Exakt hur pengarna ska användas överlåts till varje skola att avgöra, detaljerna ska inte styras av beslut i Stockholm (utom att pengarna inte får gå till administration).

Inspirationen kommer från Norge där ett liknande experiment inleddes för några år sedan och efter goda resultat har byggts ut med större belopp. Vi tror att den svenska erfarenheten småningom kan bli densamma – att detta är ett värdefullt komplement, inte minst på kultursvaga skolor, till hemmens och kommunernas egna ansträngningar att öka den kvalificerade kulturens del av barns och ungdomars vardag.

”Skapande skola” utvecklas i kombination med alliansens förstärkning av skolornas grundläggande uppgift, basundervisningen. En särskild läsa-skriva-räkna-satsning på 900 miljoner kronor genomförs. Syftet är framförallt att tidigt upptäcka och hjälpa de elever som har svårt att nå målen. Satsningen motsvarar 20 000 kronor per lågstadieklass och år. I till exempel Stockholm motsvarar detta cirka 160 nya speciallärare i länets skolor i syfte att fler barn ska lära sig mer.

Med denna dubbla satsning på både kultur och kunskap fortsätter arbetet för en bättre skola som tar kopplingen mellan kultur och kunskap på allvar. Det är en skola som tar ökad hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov.

Att ändra skolpolitiken så att det får genomslag i verkligheten ute i skolorna är ingen snabb och enkel process, men arbetet har i alla fall kommit igång. Satsningarna är möjliga genom att många fler har fått jobb. Låg- och medelinkomsttagare kan dessutom räkna med ytterligare minskad skattebörda när staten och alliansledda kommuner sänker skatten. Därmed läggs grunden för att ännu fler ska komma i arbete och därigenom fortsatt god tillväxt.