torsdag, juni 28, 2007

Radiodebatt: Alla älskar biblioteken (P1)

Medverkade i paneldebatt om bibliotekens framtid i onsdagens Studio Ett, ett inslag som kan avnjutas på SR:s web (minuter 9-36):

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/kanalarkiv.asp?ProgramId=1637&NrOfDaysInArchive=1

Bilden av verksamheten är rätt splittrad; besöken ökar, utlåningen minskar. AV-medierna gör insteg och framsteg, men böckerna står fortfarande för 90 procent av beståndet och 85 procent av utlåningen. Här några fakta från Kulturrådets rapport för 2006:

Utbudet av böcker och AV-medier uppgick till närmare 44 miljoner, vilket motsvarar närmare fem medier per invånare. Förutom böcker och AV-medier fanns drygt 8 700 tidningar och knappt 80 300 tidskrifter att ta del av vid landets folkbibliotek. För att förnya utbudet införskaffades 2,3 miljoner nya böcker och AV-medier under 2006, vilket motsvarar 5,3 procent av hela beståndet. Totalt fanns det cirka 6 500 datorer tillgängliga för allmänheten, varav två av tre hade Internetuppkoppling. Genom datorerna kunde medborgarna få tillgång till runt 2 900 databaser, varav 25 procent hade extern åtkomst.

Tillgängligheten till folkbibliotekens resurser kan även bedömas utifrån utlåningsställenas öppethållande. I genomsnitt var biblioteken öppna 23 timmar i veckan, varav 2 timmar var efter klockan 18. Skillnaderna mellan kommunerna var emellertid stora. Det genomsnittliga öppethållandet varierade mellan 9 och 56 timmar per vecka.

Driftskostnaden för biblioteksverksamheten uppgick under 2006 till 3,5 miljarder kronor. Av detta gick drygt hälften till löner, medan drygt 20 procent användes till lokalkostnader. Medieutgifter utgjorde 12 procent av de totala driftskostnaderna. Folkbiblioteken fick samtidigt in drygt 150 miljoner kronor genom försenings- och reservationsavgifter samt uthyrningsverksamhet.

Under 2006 registrerades totalt 70 miljoner utlån av böcker och AV-medier vid folkbiblioteken, vilket motsvarar åtta lån per invånare. Ungefär hälften av alla boklån utgjordes av barnböcker. AV-medierna stod för 11 miljoner utlån, vilket är relativt högt jämfört med beståndet av AV-medier. I genomsnitt lånades varje bok ut 1,4 gånger per år, medan varje AV-medium lånades ut 3,7 gånger per år. Antal boklån per invånare uppgick till 6,4 under 2006, samtidigt som det i genomsnitt lånades 18,3 barnböcker per barn i åldern 0-14 år.

Antalet besök ökade under 2006 från 69 till 71 miljoner. Det var filialerna som stod för hela ökningen i antal besök. I genomsnitt gjordes 7,8 besök per invånare i hela landet, men antal besök varierade mellan 3 och nästan 44 per invånare.

Trots att kommunerna enligt bibliotekslagen ska anta planer för biblioteksverksamheten så har endast 95 av 290 kommuner en fastställd biblioteksplan. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett kommunalt folkbibliotek, och således uppgick antalet huvudbibliotek till 290 stycken 2006. Närmare 16 procent av huvudbiblioteken är integrerade med ett skolbibliotek.

Antalet filialer har minskat från 1 447 stycken år 1990 till 1 058 stycken år 2006, vilket motsvarar en minskning på 27 procent. Samtidigt som antalet filialer minskar sedan början av 1990-talet har integrationen av filialer med skolbibliotek ökat. Antal filialer som är integrerade med skolbiblioteken har ökat med 38 procent de senaste 16 åren. Utöver huvud- och filialbiblioteken fanns det även 96 bokbussar och 739 övriga utlåningsställen runt om i landet under 2006.

Genom försenings- och reservationsutgifter samt intäkter från uthyrningsverksamhet uppgick de kommunala folkbibliotekens totala intäkter till 152 miljoner kronor under 2006. Därutöver uppgick investeringsutgifterna till drygt 100 miljoner kronor. Jämfört med 2005 har investeringsutgifterna ökat med närmare 49 procent, vilket bland annat kan förklaras av att flera bibliotek har köpt nya bokbussar under året och att några kommuner har byggt nya bibliotek.

Mediebeståndet 2006 uppgick till närmare 44 miljoner enheter; 41 miljoner böcker och 3 miljoner AV-medier. Böcker utgör 93 procent av det totala beståndet. Sedan 1980 har bokbeståndet ökat med 7 procent (i genomsnitt 100 000 böcker per år), medan AV-medierna har tredubblats (i genomsnitt 80 000 AV-medier per år) under samma period. Sedan 2000 har antalet böcker i beståndet minskat, medan antalet AV-medier har ökat.

Totalt tog folkbiblioteken emot 71 miljoner besök under 2006, varav drygt 45 miljoner på huvudbiblioteken. I genomsnitt gjordes nästan 8 besök per invånare. Sammanlagt lånades 58,6 miljoner böcker och 11,4 miljoner AV-medier från de kommunala biblioteken under 2006. Utlåningen av barnböcker utgjorde ungefär hälften av den totala bokutlåningen 2006, motsvarande 27,2 miljoner lån.

Antalet utlånade böcker har sedan 1980 minskat från 76,2 till 58,6 miljoner, vilket motsvarar en minskning på 23 procent. Det är främst utlåningen av skönlitteratur för vuxna som har minskat
– från 27,4 till 15 miljoner böcker. Barnboksutlåningen har minskat med 17 procent sedan 1980.