måndag, maj 21, 2007

Riksdagen: Svar om kommunismen

Skolminister Jan Björklund har svarat på min fråga om bristande kunskaper om kommunism (se föregående post):

Sverige får aldrig blunda för folkmord och andra brott mot de mänskliga rättigheter. Skolans värdegrund, så som den uttrycks i läroplanerna, innefattar respekten för varje människas unika värde och de mänskliga rättigheterna skall förmedlas av skolan. Kunskaper om de krafter som aktivt motverkar eller har motverkat dessa är centrala i undervisningen i den svenska skolan.

Under ett flertal år har ett viktigt arbete bedrivits med att fortbilda skolans personal kring nazismens brott. Det finns ett stort behov att även inkludera kunskap om brott som begicks i kommunismens namn. Det är mot denna bakgrund som regeringen i december 2006 gav Forum för levande historia i uppdrag att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Som grund för uppdragets genomförande skall Forum för levande historia göra en kartläggning och sammanställning av befintlig forskning på området i Sverige och internationellt samt analysera behovet av kompletterande och fördjupad forskning och, om det behövs, initiera sådan forskning. Forum för levande historia skall arbeta utåtriktat, t.ex. genom seminarier, utbildningsinsatser och utställningar runtom i landet.

Jag anser att det är av största vikt att skolan ger barnen kunskaper om brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts i kommunismens namn. Regeringen avser att återkomma i denna fråga i samband med en översyn av grundskolans läroplan.


Regeringen ser för närvarande över målen i skolan, hur måluppfyllelsen kan främjas och hur resultaten i olika ämnen bättre kan följas upp. Därtill satsar regeringen på fortbildning av lärare i olika ämnen, bland annat historia. Inom de lärlingsutbildningar på gymnasiet som bedrivs inom den av regeringen nyligen beslutade försöksverksamheten, kommer historia att ingå som obligatoriskt ämne.