torsdag, mars 08, 2007

Debattskrift: Kulturen 2.0

Inför moderaternas kommunala rikskonferens i Örebro har idag en kulturplattform publicerats. Kort presentation nedan, hela texten finns nedladdningsbar på den moderata hemsidan: www.moderat.se

Inför ett statligt stöd till kulturverksamhet i grundskolan. Underlätta entreprenörskap bland kulturskaparna och förbättra möjligheterna till sponsring. Avreglera mediepolitiken. Avveckla reklamskatten och presstödet.

Det är några av kraven i ett 83-punktsprogram för kulturpolitiken som den moderata kulturkommittén i riksdagen publicerar i dagarna. Den 24-sidiga skriften har titeln ”Kulturen 2.0 – Ett inlägg i den kulturpolitiska debatten”.

Gruppen har, med riksdagsledamoten Mats Johansson som redaktör, uppdaterat den moderata kultursynen. Målet är att ”förena klassiska kulturkonservativa ståndpunkter om kvalitet och tradition med liberalismens frihetsbegrepp och modernitetens ifrågasättande av etablerade strukturer och sanningar”, som det heter i inledningen.

Utgångspunkten för analysen är framtidsoptimism och en positiv inställning till teknikutvecklingen som gör allt fler människor världen runt delaktiga av ett allt mer internationellt kulturskapande. Samtidigt är det statens uppgift att värna de centrala institutionerna och tillsammans med regioner, landsting och kommuner sprida det offentligt finansierade kulturutbudet över landet.

I kontrast till kritiken mot regeringen för kulturfientlighet slås fast att den statliga kulturbudgeten 2007 ökar med en halv miljard kronor till över tio. Det ska jämföras med ungefär lika mycket i lokala satsningar. Men av det samlade kulturutbudet i Sverige betalas två tredjedelar, 45 miljarder, av enskilda i den privata sektorn.

Kulturlivet är en tillväxtmarknad med växande betydelse för turistindustrin både nationellt och i Europa. Aktuell forskning visar att kulturupplevelser en viktig tillgång för att öka attraktionen i utvecklingsområden.

Mot den bakgrunden har vi moderater all anledning att vara pådrivande i kulturfrågor utan att för den skull enbart kräva ökade skatteutgifter. Kvalitet och originalitet ska prioriteras.

Även folkbildning, ungdomsfrågor, samt idrott och spel behandlas i programmet. En kortversion ingår i det nya handlingsprogrammet som ska antas på partistämman i höst.