fredag, januari 19, 2007

Riksdagsdebatt: Putins hot

Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön var föremål för en riksdagsdebatt i torsdags, där jag under statsrådens frågestund fick en dialog med försvarsministern:

Anf. 48 MATS JOHANSSON (m):
Fru talman! Min fråga går till försvarsministern och rör det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön. Den 26 oktober förra året uttalade Rysslands president Putin att "Den ryska Östersjöflottans uppgift är att skydda våra ekonomiska intressen i Östersjöbassängen. En av våra viktigaste prioriteringar är rörledningen som går genom Östersjön."

Det här handlar dock inte bara om en gasledning, utan uttalandet bör sättas in i det större sammanhanget med de senaste årens inrikespolitiska förändringar i Ryssland. Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön har ändrat karaktär.

Jag tror att många deltagare i den säkerhetspolitiska debatten, inte bara i Sverige utan inom hela det nordisk-baltiska blocket, delar mina farhågor för konsekvenserna av den nya ryska linjen. Därför undrar jag vilken bedömning försvarsministern gör av Putins uttalande och andra signaler om säkerheten, eller snarare osäkerheten, i Östersjöområdet.

Anf. 49 Försvarsminister MIKAEL ODENBERG (m):

Fru talman! Jag kan informera Mats Johansson om att försvarsminister Ivanov som var här i höstas på min inbjudan gav samma signaler, nämligen att den ryska Östersjöflottan är relevant i relation till gasledningen. Jag har inte heller gjort någon hemlighet av att det här projektet har mer än energipolitiska implikationer, nämligen också miljömässiga och säkerhetspolitiska.

Däremot tror jag att man ska vara väldigt försiktig med att på detta stadium dra någon slutsats om arten av dessa implikationer. Jag tror att vi får anledning att återkomma till en analys kring detta om och när det här projektet förverkligas.

Anf. 50 MATS JOHANSSON (m):
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det var ganska diplomatiskt hållet. Jag antar att vi får tillfälle att återkomma till uppföljning i kammaren. Frågan lär inte gå ifrån oss.
Den får dessutom näring av uppgifter i dagens medier om att installationsarbetet för gasledningen har påbörjats från rysk sida i svensk ekonomisk zon redan innan den svenska miljöprövningen är avslutad. Det är också en signal. Eller hur?

Anf. 51 Försvarsminister MIKAEL ODENBERG (m):
Fru talman! Det är möjligen en signal, men det är en felaktig signal på gränsen till desinformation. Det bedrivs ingen annan verksamhet än sådan verksamhet som den tidigare regeringen har gett tillstånd till och som den nuvarande regeringen har förnyat tillståndet till. Den ingår i ett förberedelsearbete för att gå vidare med det här projektet. Än så länge är detta inget ärende på regeringens bord. Det kommer det att bli så småningom, men då kommer det att bli en tillståndsprocess som, med det internationella konventionssystem vi har, framför allt kommer att vara relaterat till de miljömässiga frågorna.

Man ska också vara lite försiktig med att dra bestämda slutsatser av vilka de andra implikationerna är. Det har ju varit en del diskussioner kring den underhållsplattform som eventuellt skulle kunna komma att byggas nära Gotland. Vi har inte analyserat detta i botten än, eftersom det fortfarande inte är ett regeringsärende. Men där tyder det mesta på att en sådan plattform etablerad i ekonomisk zon är något som Sverige, snarare än Ryssland, kommer att ha ansvaret för.